Advanced Supply Chain Software™ for Microsoft Dynamics® AX

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

Increasingly complex global supply chain operations, shrinking margins, more demanding customers and vendors, and unprecedented competition have created a new business imperative: reduce supply chain execution costs while simultaneously delivering innovative, value-added services. But yesterday’s enterprise resource planning (ERP) systems were not designed for today’s challenges. You need a supply chain solution designed for a new generation; one that manages demand rather than just responding to it, that delivers operational and innovation excellence, and one that is designed with a networked, rather than linear approach to global supply. You need Advanced Supply Chain Software™ for Microsoft Dynamics® AX powered by I.B.I.S., Inc. With Advanced Supply Chain Software™ for Microsoft Dynamics® AX for distributors and manufacturers you get more than just an application for managing one aspect of your supply chain, such as order management or inventory management. You get a comprehensive end-to-end ERP solution with advanced supply chain functionality built by industry experts to address the full depth and breadth of your supply chain needs. Improve supply chain velocity, exceed customer expectations and optimize your profitability – all with industry proven Advanced Supply Chain Software™ for Microsoft Dynamics® AX that is a fully integrated component of Microsoft Dynamics® AX.

Advanced Sales and Operations Planning™

Advanced Sales and Operations Planning allows company executives to scope out sales and manufacturing goals by product line that align retail and wholesale demand with available inventory and manufacturing capacity. Compare these goals to historical performance and build attainable forecasts by brand.

Advanced Demand Planning™

Advanced Demand Planning provides graphical forecasting based on historical baselines, expected promotions and events and allows using proven forecasting algorithms to build comprehensive forecasts. Users, however, can modify and adjust easily and immediately see the impact of the change.

Advanced Revenue Management

Optimize pricing and increase margins with features like Cost to Serve Management, Trade Promotion Management, Advanced Pricing, Advanced Chargeback Management, Vendor Rebate Management, Advanced Deductions Management, and Advanced Commissions Management.

Advanced Order Management

Deliver exceptional customer service and increase upselling opportunities by arming your customer service reps with real-time customer and product information. Advanced Order Management™ features include Advanced Order Entry, Stock Availability, Product Substitutions/Upselling, Left to Qualify, Duplicate Order Checking, Counter Sales and Lost Sales Tracking.

Advanced Inventory Management

Increase profitability while optimizing inventory and reducing costs with features like Customer Allocated Inventory, Consignment Inventory, Vendor Managed Inventory, Cable and Reel Management, and Trade Service Price Management.

Advanced Procurement Management™

Many of the sourcing decisions – near shore or off shore – are being made without all the information in hand. Distributor margins are slim and Landed Cost plays a major role in increasing distributor margins.

Advanced Business Analytics

Gain the critical insight needed to improve operations, make informed decisions, and predict outcomes with key performance indicators (KPIs), such as customer profitability, lowest and highest cost to serve customers, percentage of on time deliveries, percentage of invoices current and past due, warehouse productivity, and sales and marketing effectiveness.

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

Stadig mere komplekse globale forsyningskædeprocesser, smallere marginer, mere krævende kunder og leverandører samt en hidtil uset konkurrence har skabt en ny forretningsmæssig nødvendighed: Behovet for at reducere forsyningskædeomkostninger og samtidigt levere innovative tjenester med merværdi. Men det er et faktum, at gårsdagens enterprise resource planning (ERP)-systemer ikke er beregnet til at håndtere nutidens udfordringer. Du har nu brug for en forsyningskædeløsning, der er designet til en ny generation, og styrer efterspørgslen i stedet for blot at reagere på den, der leverer drift og innovation i verdensklasse, og en, der er designet med en netværksforbundet, snarere end lineær tilgang til det globale udbud. Avanceret forsyningskædesoftware™ drevet af IBIS, Inc. er løsningen.

Med Avanceret forsyningskædesoftware™ får du mere end blot et program til styring af ét aspekt af din forsyningskæde, såsom ordrehåndtering eller lagerstyring. Du får en omfattende end-to-end- ERP-løsning med en avanceret forsyningskædefunktionalitet, der er udviklet af brancheeksperter, med henblik på at opfylde alle dine forsyningskæderelaterede behov. Den brancheanerkendte Avanceret Forsyningskædesoftware tilbyder forbedret forsyningskædehastighed samt løsninger, der overstiger kundernes forventninger og optimerer din virksomheds lønsomhed.

Avanceret Omsætningsstyring

Optimér prissætningen og øg marginerne med funktioner såsom kunderentabilitetsstyring,styring af salgskampagner,avanceret prissætning, avanceret tilbageførselsstyring, leverandørrabatstyring, avanceret fradragsstyring og avanceret provisionsstyring.

Avanceret Ordrestyring

Levér en uovertruffen kundeservice og øge mersalgsmulighederne ved at udstyre dine kundeservicemedarbejdere med kunde- og produktoplysninger i realtid. Funktionerne i Avanceret ordrestyring™ omfatter avanceret ordreindtasting, varelagertilgængelighed, produktsubstitutioner/mersalg, status over duplikerede ordrer, modsalg og sporing af mistede salgsmuligheder.

Avanceret Varelagerstyring

Øg lønsomheden samtidig med at du optimerer varelageret og reducerer omkostninger med funktioner såsom kundeallokeret lager, varelager i konsignation, leverandørstyret lager, styring af kabler og ruller, styring af handelstjenestepriser.

Avanceret Business Intelligence

Få et godt indblik i forretningen for at kunne forbedre driften, træffe kvalificerede beslutninger og forudsige resultater med key performance indicators (KPIer), såsom kundelønsomhed, højeste og laveste omkostninger forbundet med kundebetjening, procentdelen af leveringer, der er leveret til tiden, procentdelen af forfaldne og overskredne fakturaer, lagerproduktivitet samt salgs- og marketingsmæssig effektivitet.

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

Steeds ingewikkeldere internationale toeleveringsketens, kleinere marges, veeleisendere klanten en leveranciers, en een ongelooflijke concurrentie hebben nieuwe vereisten voor bedrijven tot gevolg: de kosten verlagen die gepaard gaan met de toeleveringsketen terwijl tegelijkertijd innovatieve diensten worden geleverd die waarde toevoegen. Maar de best aande systemen voor het plannen van de bedrijfsmiddelen (ERP, enterprise resource planning) zijn niet ontworpen voor de uitdagingen van vandaag. U hebt een oplossing voor de toeleveringsketen nodig die is ontworpen voor een nieuwe generatie: een oplossing die aanstuurt in plaats van reageert, die operationele en innovatieve optimale prestaties realiseert en die is ontworpen op basis van een verbonden in plaats van een lineaire benadering van de wereldwijde bevoorrading. U heeft Geavanceerde software voor toeleveringsketens nodig, ontworpen door I.B.I.S., Inc.

Geavanceerde software voor toeleveringsketens is meer dan een programma voor het beheren van een enkele component van uw toeleveringsketen, zoals uw bestellingen of uw voorraad. U profiteert van een alomvattende ERP-oplossing met geavanceerde toeleveringsketenfuncties die zijn gebouwd door experts in de sector en die inspelen op alle mogelijke aspecten van uw behoeften op het gebied van toeleveringsketens. Vergroot de snelheid van de toeleveringsketen, overtref de verwachtingen van uw klanten en maximaliseer uw winst: dit alles met de bewezen Advanced Supply Chain Software™ for Microsoft Dynamics® AX

Gavanceerd Omzetbeheer

Optimaliseer en vergroot uw marges op prijzen met functies als cost-to-serve-beheer, verkoopbevorderingsbeheer, geavanceerde prijsbepaling, geavanceerd terugboekingsbeheer, kortingsbeheer voor leveranciers, geavanceerd beheer van aftrekposten en geavanceerd commissiebeheer.

Geavanceerd Bestellingsbeheer

Zorg voor een ongeëvenaarde klantenservice en vergroot de up-sell mogelijkheden door uw medewerkers van de klantenservice te voorzien van real-time-informatie over klanten en producten. Geavanceerd Bestellingsbeheer bestaat uit geavanceerde bestellingsinvoer, voorraadcontrole, vervangende producten/upsellen, resterend aantal tot kwalificatie, controle op dubbele bestellingen, detailhandelverkoop en het bijhouden van verloren omzet.

Geavanceerd Voorraadbeheer

Vergroot uw winstgevendheid door uw voorraad te optimaliseren en kosten te verlagen, dankzij functies als aan klanten toegewezen voorraad, consignatievoorraad, door leveranciers beheerde voorraad, beheer van kabels en haspels en prijsbepalingsbeheer voor handelsdiensten.

Geavanceerde Business Intelligence

Profiteer optimaal van cruciale informatie die nodig is om de bedrijfsvoering te verbeteren, betere beslissingen te nemen en uitkomsten te voorspelen met kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), zoals winstgevendheid van klanten, de laagste en hoogste kosten om klanten te bedienen, het percentage van bestellingen dat op tijd is bezorgd, het percentage van facturen dat betaald moet worden en dat te laat is, de productiviteit van uw magazijn en de effectiviteit van sales en marketing.

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

Des opérations de chaîne d’approvisionnement mondiale de plus en plus complexes, des marges en réduction, des clients et des fournisseurs plus exigeants et une concurrence sans précédent ont créé un nouvel impératif opérationnel : réduire les frais d’exécution de la chaîne d’approvisionnement, tout en proposant simultanément des services innovants à valeur ajoutée. Mais les systèmes de planification des ressources de l’entreprise d’hier n’ont pas été conçus pour les défis d’aujourd’hui. Vous avez besoin d’une solution de chaîne d’approvisionnement conçue pour une nouvelle génération ; une solution qui gère la demande plutôt que de se contenter d’y répondre, qui offre l’excellence en termes d’opération et d’innovation, une solution qui est conçue avec une approche de type réseau plutôt que linéaire de l’approvisionnement mondial. Vous avez besoin de logiciel de chaîne d’approvisionnement avancé fourni par I.B.I.S., Inc.

Avec Logiciel de Chaîne d’Approvisionnement Avancé vous obtenez plus qu’une simple application pour la gestion d’un aspect de votre chaîne d’approvisionnement, comme la gestion des commandes ou la gestion des stocks. Vous obtenez une solution d’ERP complète de bout en bout avec des fonctionnalités de pointe pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, développées par des experts de l’industrie, afin de répondre précisément à tous vos besoins de chaîne d’approvisionnement. Améliorez la rapidité de votre chaîne d’approvisionnement, dépassez les attentes de vos clients et optimisez votre rentabilité – tout cela avec le logiciel éprouvé Logiciel de Chaîne d’Approvisionnement Avancé.

Gestion de Revenus Avancés

Optimisez la tarification et augmentez les marges avec des fonctionnalités telles que la gestion du coût des offres, la gestion des promotions distributeurs, la gestion de la tarification et de la facturation interne supérieure, la gestion des rabais fournisseurs, la gestion des déductions avancées et la gestion des commissions avancées.

Gestion des Commandes Avancées

Offrez un service client exceptionnel et multipliez les opportunités de ventes supérieures en armant les représentants de votre service client avec des informations en temps réel sur les clients et les produits. Advanced gestion des commandes avancées incluent des fonctionnalités de saisie de commandes avancée, de disponibilité des stocks, de remplacement et de ventes supérieures de produits, d’approche de seuil de qualification, de vérification des commandes reprises, et de suivi des ventes au comptoir et des ventes manquées.

Gestion des Stocks Avancés

Améliorez la rentabilité tout en optimisant les stocks et en réduisant les coûts grâce à des fonctionnalités relatives aux stocks alloués aux clients, aux stocks en consignation, aux stocks gérés par les fournisseurs, à la gestion des câbles et des tourets, et à la gestion des prix des services commerciaux.

Veille Décisionnelle Avancée

Bénéficiez des informations essentielles nécessaires pour améliorer l’exploitation, prendre des décisions éclairées et prédire les résultats grâce à des indicateurs de rendement clés (KPI pour « Key Performance Indicators »), tels que la rentabilité des clients, les clients ayant le coût des offres minimum et maximum, le pourcentage de livraisons dans les temps, le pourcentage de factures courantes et échues, la productivité des entrepôts, et l’efficacité des ventes et du marketing.

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

Immer komplexere globale Versorgungskette-Aktivitäten, schrumpfende Gewinnmargen, anspruchsvollere Kunden und Lieferanten sowie ein beispielloser Wettbewerb haben für die Unternehmen eine neue Notwendigkeit geschaffen: Reduzierung der Ausführungskosten bei gleichzeitiger Bereitstellung innovativer, wertschöpfender Dienstleistungen. Aber die herkömmlichen Systeme zur Ressourcenplanung der Unternehmen sind den heutigen Herausforderungen nicht gewachsen. Sie brauchen eine Versorgungskette-Lösung, die für eine neue Generation entwickelt wurde, die den Bedarf verwaltet, statt nur auf ihn zu reagieren, die betriebliche und innovative Güte schafft und mit einem vernetzten anstatt mit einem linearen Ansatz für globale Versorgung arbeitet. Sie brauchen die Hoch entwickelte Versorgungskette-Software powered by I.B.I.S., Inc.

Mit der Hoch entwickelte Versorgungskette-Software erhalten Sie mehr als nur eine Anwendung zum Verwalten eines Aspekts Ihrer Versorgungskette, wie z. B. Auftragsverwaltung oder Bestandsverwaltung. Sie erhalten eine umfassende End-zu-End-ERP-Lösung mit erweiterten Versorgungskette-Funktionen, die von Branchenexperten entwickelt wurde, um der vollen Tiefe und Breite Ihrer Versorgungskette-Anforderungen gerecht zu werden. Steigern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Versorgungskette, übertreffen Sie die Kundenerwartungen und optimieren Sie Ihre Rentabilität – alles mit der branchenerprobten Hoch entwickelte Versorgungskette-Software.

Hoch Entwickelte Erlösverwaltung

Optimieren Sie die Preisgestaltung und vergrößern Sie die Gewinnmargen mit Funktionen, wie z. B. Bereitstellungskostenverwaltung, Handelsförderungsverwaltung, hoch entwickelte Preisgestaltung und Ausgleichsbuchungsverwaltung, Lieferantenrabattverwaltung sowie hoch entwickelte Abzugs- und Provisionsverwaltung.

Hoch Entwickelte Auftragsverwaltung

Bieten Sie außergewöhnlichen Kundenservice und steigern Sie die Zusatzverkaufsmöglichkeiten durch Ausstatten Ihrer Kundenservice-Mitarbeiter mit Kunden- und Produktinformationen in Echtzeit. Zu den Funktionen von Advanced Order Management™ zählen hoch entwickelter Auftragseingang, Bestandsverfügbarkeit, Produktersatz/Zusatzverkauf, für Qualifizierung verbleibend, Doppelauftragsprüfung sowie Verfolgung von stationärem Vertrieb und entgangenen Umsätzen.

Hoch Entwickelte Bestandsverwaltung

Steigern Sie die Rentabilität bei gleichzeitiger Bestandsoptimierung und Kostenreduzierung mithilfe von Funktionen, wie z. B. an Kunden zugeordnete Bestände, Konsignationsbestände, von Lieferanten verwaltete Bestände, Kabel- und Trommelverwaltung sowie Handelsservice-Preisverwaltung.

Hoch Entwickelte Informationsverwaltung für Unternehmen

Verschaffen Sie sich den wichtigen Einblick, den Sie benötigen, um die Abläufe zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Ergebnisse mit den Hauptleistungsindikatoren (KPI – „Key Performance Indicators“), wie z. B. Kundenrentabilität, Mindest- und Maximalkosten für Kundenservice, Prozentsatz der zeitgerechten Lieferungen, Prozentsatz der laufenden und überfälligen Rechnungen, Lagerproduktivität sowie Effizienz von Verkauf und Marketing, zu prognostizieren.

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

Operazioni di supply chain sempre più complesse, margini più stretti, clienti e fornitori più esigenti e un grado di competitività senza precedenti; tutti questi fattori danno vita a un nuovo imperativo commerciale: ridurre i costi di esercizio della supply chain offrendo allo stesso tempo servizi innovativi e caratterizzati da valore aggiunto. Purtroppo i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ingl. ERP, enterprise resource planning), ormai datati, non sono all’altezza delle sfide di oggi. Quello di cui hai bisogno è una soluzione di gestione della supply chain progettata per la prossima generazione, che gestisca la richiesta piuttosto che limitarsi a risponderle, all’insegna dell’eccellenza innovativa e funzionale, progettata per un approccio alla distribuzione globale ramificato anziché che lineare. Quello di cui hai bisogno è Gestione avanzata della supply chain powered by I.B.I.S., Inc.

Gestione avanzata della supply chain non è una semplice applicazione di gestione di un singolo aspetto della tua supply chain, come la gestione ordini o la gestione scorte. Advanced Supply Chain Software™ for Microsoft Dynamics® AX è una soluzione ERP end-to-end omnicomprensiva, con funzionalità di gestione della supply chain avanzate, realizzata a cura di esperti del settore per rispondere alle tue esigenze sotto ogni aspetto. Velocizza la tua supply chain, vai oltre le aspettative del cliente e ottimizza la redditività – questo è Gestione avanzata della supply chain, un applicativo testato sul campo.

Gestione Fatturato Avanzata

Ottimizza i prezzi e aumenta i margini grazie a funzionalità come gestione cost to serve, gestione promozione commerciale, gestione avanzata prezzi, gestione avanzata storni, gestione sconti fornitori, gestione avanzata detrazioni e gestione avanzata commissioni.

Gestione Ordini Avanzata

Offri un servizio clienti d’eccellenza e accresci le opportunità di upselling dotando i tuoi rappresentanti del servizio clienti di informazioni sui prodotti e per i clienti in tempo reale. Alcune delle funzionalità di Advanced Order Management™: inserimento avanzato ordine), disponibilità di magazzino, usostituzione/upselling prodotto), saldo rimanente per sconto successivo, controllo ordine doppio, bancone di vendite e mancate vendite.

Gestione Scorte Avanzata

Aumenta la redditività ottimizzando le scorte e riducendo i costi grazie a funzionalità come: scorte allocate, scorte in gestione al cliente, scorte in gestione al fornitore, gestione cavi e bobine, e gestione prezzi Trade Service.

Business Intelligence Avanzata

Trova le intuizioni giuste per migliorare gli affari, prendi decisioni consapevoli e prevedi i risultati grazie agli indicatori chiave di prestazione (KPI) come: redditività cliente, cost to serve cliente minimo e ma ssimo, percentuale di consegne puntuali, percentuale di fatture in pagamento e insolute, produttività di magazzino e efficienza vendite e marketing.

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

As operações de cadeia de abastecimento global cada vez mais complexas, margens cada vez mais reduzidas, clientes e fornecedores mais exigentes e uma concorrência sem precedentes criaram um novo imperativo empresarial: reduzir os custos de execução de cadeia de abastecimento, fornecendo simultaneamente serviços inovadores de valor acrescentado. No entanto, os sistemas integrados de gestão empresarial, ou sistemas ERP (sigla inglesa de Enterprise Resource Planning), do passado não foram concebidos para os desafios actuais. É necessária uma solução de cadeia de abastecimento concebida para uma nova geração: uma solução que efectue a gestão da procura em vez de se limitar a responder à mesma, que proporcione excelência em termos operacionais e da inovação e que seja concebida com uma abordagem em rede, e não linear, ao abastecimento global. Você precisa da solução Software avançado de cadeia de abastecimento, desenvolvida pela I.B.I.S., Inc.

Com a solução Software avançado de cadeia de abastecimento obtém mais do que uma simples aplicação para gerir um aspecto da sua cadeia de abastecimento, como por exemplo a gestão de pedidos ou a gestão de inventário. Obtém uma solução global ponta a ponta de planeamento de recursos empresariais (ERP) com funcionalidade avançada de cadeia de abastecimento, construída por especialistas do sector para satisfazer todas as suas necessidades de cadeia de abastecimento. Melhore a velocidade da cadeia de abastecimento, exceda as expectativas dos clientes e optimize a sua rentabilidade, tudo com a comprovada solução Software avançado de cadeia de abastecimento.

Gestão Avançada de Receitas

Otimize a fixação de preços e aumente as margens com funcionalidades como Gestão de custos de manutenção, Gestão de promoção comercial, Fixação de preços avançada, Gestão avançada de cobrança retroactiva, Gestão avançada de reembolso de fornecedores, Gestão avançada de deduções e Gestão avançada de comissões.

Gestão Avançada de Pedidos

Forneça um excepcional serviço ao cliente e aumente as oportunidades de vendas adicionais, armando os seus representantes de serviço ao cliente com informações sobre clientes e produtos em tempo real. As características da solução Advanced Order Management™ incluem Entrada avançada de pedidos, Disponibilidade de estoque, Substituições/Upselling de produtos, Valor para se qualificar para o próximo nível, Verificação de pedidos duplicados, Vendas ao balcão e Controlo de vendas perdidas.

Gestão Avançada de Inventário

Aumente a rentabilidade, otimizando simultaneamente o inventário e reduzindo os custos, com funcionalidades como Inventário atribuído aos clientes, Inventário de consignação, Inventário gerido pelo fornecedor, Gestão de cabos e carretéis e Gestão de preços de serviços comerciais.

Inteligência Empresarial Avançada

Obtenha as informações essenciais necessárias para melhorar as operações, tomar decisões informadas e prever resultados com indicadores-chave de desempenho, ou KPIs, tais como rentabilidade dos clientes, clientes com custos de manutenção mais elevados e mais reduzidos, percentagem de entregas dentro do prazo, percentagem de faturas atuais e vencidas, produtividade de armazém e eficácia de vendas e de marketing.

Reduce Supply Chain Costs And Deliver Value-Added Services

Las operaciones cada vez más complejas de la cadena de suministro a nivel global, los limitados márgenes, las exigencias cada vez mayores de los clientes y los proveedores y la competencia sin precedentes han creado un nuevo imperativo empresarial: reducir los costes de ejecución de la cadena de suministro y proporcionar al mismo tiempo servicios innovadores de valor añadido. Sin embargo, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, enterprise resource planning) de ayer no estaban diseñados para los retos de hoy. Necesita una solución de cadena de suministro diseñada para una nueva generación; una que gestione la demanda en lugar de simplemente responder a ella, que ofrezca excelencia operativa e innovación y que esté diseñada con un enfoque de red, no lineal, con respecto al suministro a nivel global. Necesita Advanced Supply Chain Software™ for Microsoft Dynamics® AX (Software de cadena de suministro avanzado) con tecnología de I.B.I.S., Inc.

Con Software de cadena de suministro avanzado obtendrá más que una simple aplicación para gestionar un aspecto de su cadena de suministro, como por ejemplo, la gestión de pedidos o la gestión del inventario. Obtendrá una solución de planificación de recursos empresariales integral con funciones de cadena de suministro avanzadas creadas por expertos en el sector para atender todas y cada una de las necesidades de su cadena de suministro. Mejore la velocidad de la cadena de suministro, supere las expectativas de los clientes y optimice su rentabilidad, todo ello con la reconocida solución Software de cadena de suministro avanzado.

Gestión de Ingresos Avanzada

Optimice los precios y aumente los márgenes con funciones como Gestión del coste de los servicios prestados, Gestión de promociones comerciales, Precios avanzados, Gestión de devoluciones avanzada, Gestión de reembolsos de proveedores, Gestión de deducciones avanzada y Gestión de comisiones avanzada.

Gestión de Pedidos Avanzada

Ofrezca un excepcional servicio al cliente y aumente las oportunidades de venta de productos o servicios de mayor valor proporcionando a los representantes del servicio de atención al cliente información en tiempo real sobre los clientes y los productos. Entre las funciones de Advanced Order Management™ se incluyen Introducción de pedidos avanzada, Disponibilidad de productos, Sustituciones de productos/venta de productos de mayor valor, Pendientes de clasificación, Comprobación de pedidos duplicados, Ventas directas y Seguimiento de ventas perdidas.

Gestión de Inventarios Avanzada

Aumente la rentabilidad mientras optimiza el inventario y reduce los costes al mismo tiempo con funciones como Inventario asignado por el cliente, Inventario en consignación, Inventario gestionado por el proveedor, Gestión de cables y carretes y Gestión de precios de servicios comerciales.

Inteligencia Empresarial Avanzada

Obtenga la información útil necesaria para mejorar las operaciones, tomar decisiones informadas y pronosticar los resultados con indicadores clave de rendimiento (KPI), como la rentabilidad del cliente, el coste mínimo y máximo de los servicios prestados a los clientes, el porcentaje de entregas realizadas a tiempo, el porcentaje de facturas actuales y vencidas, la productividad en el almacén y la efectividad de los departamentos de ventas y marketing.

Shares
Share This